Vedtægter

Vedtægter for Stræderne og Strøgets Beboerforening

§1 Navn

Foreningens navn er STRÆDERNE OG STRØGETS BEBOERFORENING, SSBF.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål

Beboerforeningen skal varetage beboernes interesse og søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet, med det formål at bevare og støtte kvarterernes lokale islæt.

Foreningen skal arbejde for beboerne i bydele omkring Snarens Kvarter, Strand Kvarter, Vester Kvarter og dele af Øster Kvarter – med henblik på, at de skal være gode kvarterer at bo og leve i, samt sundhedsforsvarlige og trygge at færdes i på alle tider af døgnet.

Foreningens arbejde er målrettet emner relateret til støj, miljø, trafik, sundhed og lokal medindflydelse.

Foreningen skal samarbejde med andre beboerforeninger i København, samt repræsentere beboeres interesser i forhold til politikere, politi, kommune, bevillingsnævn og andre myndigheder og aktører.

§3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle privatpersoner, der har folke-registeradresse i de ovennævnte bydele, jf. §2.

Virksomheder kan ikke optages som medlemmer. Dette gælder også for privatpersoner, som har folkeregisteradresse i kvarteret, og som er beskæftiget inden for restaurationsdrift eller anden kommerciel forretning, hvor salg af mad, drikkevare og andet indtag er en del af konceptet.

Man er medlem, når man har betalt det årlige kontingent.

Medlemmer, der ikke handler i foreningens interesse eller hindrer foreningens arbejde, kan ekskluderes fra medlemskab på generalforsamlingen eller ved ekstraordinær generalforsamling.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, som afholdes i foråret. Det årlige kontingent skal være indbetalt til foreningen, såfremt man ønsker at stemme på generalforsamlin­gen. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde:
Valg af dirigent.
1: Bestyrelsens årsberetning samt godkendelse af årsberetning
2: Godkendelse af regnskab for det forgangne år
3: Forelæggelse af budget for det kommende år
4: Fastsættelse af kontingent
5: Valg af bestyrelsen
6: Valg af eventuel revisor
7: Indkomne forslag
8: Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. En tredjedel af foreningens medlemmer har ret til at kræve en ekstraordinær generalforsamling, hvilket skal ske skriftligt og indeholde formål og en dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis medlemmer af bestyrelsen ønsker det, og kan afholdes, hvis to tredjedele af bestyrelsen har givet tilsagn.

§6 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder ligger mellem generalforsamlingerne, er foreningens besluttende myndighed, og afholdes efter behov. Bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat.

Der udsendes løbende nyheder og information til foreningens medlemmer. Foreningens hjemmeside indeholder foreningens mailadresse, mulighed for at uploade billeddokumentation m.m., samt vigtige telefonnumre og hvordan man bliver medlem og andet.

§7 Bestyrelse

Formandsposten kan varetages af een person, eller posten kan deles af to personer.

Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer og konstitueres med en formand, næstformand og en kasserer. Ved delt formandskab konstitueres bestyrelsen af to formænd og en kasserer. Det er formand eller formænd og kasserer, som tegner foreningen. Det er bestyrelsens medlemmer, som efter indbyrdes aftale repræsenterer foreningen udadtil.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en étårig periode og konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede.

§8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler anbringes på en betryggende måde.
Udbetalinger kan finde sted, såfremt udgifter er besluttet på et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling. Kassereren disponerer over foreningens netbankkonto, som kan kontrolleres af formanden. Foreningen accepterer gaver og respekterer gavernes evt. særlige klausuler.

§9 Ansvar

Foreningen hæfter kun med sin formue, og intet medlem kan hæfte for foreningen.

§10 Revisor

Der kan vælges en ekstern revisor.

§11 Vedtægtsændringer og opløsning

Forslag til ændring af vedtægter skal forelægges på en generalforsamling og skal være angivet på dagsordenen.
Til vedtagelsen kræves flertal på to tredjedele af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages med mindst fem sjettedele af samtlige medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning vil eventuelt  overskydende midler tilfalde organisation WeShelter.

Vedtaget 17.11.2022
Stræderne og Strøgets Beboerforening
ssbf@ssbf.dk